Strona główna  |  Wydawnictwo  |  MICE POLAND  |  Kontakt  |  Sponsoring

 
Zasady Konkursu

»


Zasady konkursu „Osobowość Roku MICE Poland 2014” prowadzonego przez
redakcję miesięcznika „MICE Poland”
 

I. Założenia i cel konkursu

1. Celem konkursu „Osobowość Roku MICE Poland 2014” jest wyróżnienie osób cechujących się profesjonalizmem i skutecznością, które w danym roku wykazały się największą aktywnością i zaangażowaniem w rozwój polskiego przemysłu spotkań. Wyboru na podstawie pisemnych zgłoszeń przesłanych przez czytelników MICE Poland dokonuje specjalnie powołana w tym cel Kapituła.

2. Tytuł „Osobowość Roku MICE Poland 2014” przyznawany jest w następujących kategoriach:

Zleceniodawca

Organizator

Menadżer Obiektu

Podwykonawca

3. Pod pojęciem „Zleceniodawca” rozumie się pracownika/właściciela firmy/instytucji zlecającej innym podmiotom organizację eventów, incentive travel, konferencji itp.

4. Pod pojęciem „Organizator” rozumie się pracownika/właściciela firmy, której podstawowa działalność polega na organizacji eventów, incentive travel, konferencji itp. na zlecenie innych podmiotów.

5. Pod pojęciem „Menadżer Obiektu” rozumie się pracownika/właściciela firmy/instytucji, której podstawowa działalność polega na wynajmie obiektu/-ów na potrzeby szeroko rozumianej branży spotkań.

6. Pod pojęciem „Podwykonawca” rozumie się pracownika/właściciela firmy świadczącej usługi na rzecz Organizatora i współpracującej z nim podczas organizacji eventów, incentive travel, konferencji itp. 

II. Procedura wyłaniania laureatów

1. Czytelnicy MICE Poland, na specjalnie przygotowanych formularzach przesyłają zgłoszenia kandydatów do tytułu „Osobowość Roku MICE Poland 2014” w czterech wyżej wymienionych kategoriach.

2. Kandydatury mogą zgłaszać wszystkie osoby związane z branżą spotkań – pracownicy firm zlecających wydarzenia, agencji wykonawczych i usługowych oraz miejsc spotkań.

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Kapituły, ale mogą brać w nim udział osoby reprezentujące tę samą firmę.

4. Zgłoszenia Czytelników, w których wskazują oni siebie, jako kandydatów do tytułu nie będą brane pod uwagę.

5. Jedna osoba może wysłać tylko jeden formularz zgłoszeniowy.

6. Formularze są imienne. Organizator gwarantuje poufność wszelkich danych zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych. Zgłoszenia nadesłane anonimowo nie będą brały udziału w konkursie.

7. Zgłaszający wskazują maksymalnie po trzy osoby w każdej kategorii. Kolejność zgłoszeń ma znaczenie. Pierwsza osoba z listy otrzymuje 3 pkt. druga – 2 pkt. trzecia – 1 pkt. Nie ma obowiązku wskazywania kandydata we wszystkich kategoriach.

8. Po zliczeniu zgłoszeń Organizator konkursu przygotuje listę 40 nominowanych (po 10 w każdej kategorii) i przekaże ją Kapitule konkursu.

9. Kapituła metodą głosowania wyłoni laureata w każdej kategorii.

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali – Osobowość Roku MICE Poland 2014.

11. Miesięcznik MICE Poland, w specjalnym wydaniu zamieści sylwetki laureatów konkursu oraz nominowanych. 

III. Kapituła konkursu. 

Do oceny zgłoszeń Osobowość Roku MICE Poland Organizator powołuje ekspertów branżowych zwanych Kapitułą Konkursu.

2. W skład Kapituły wchodzą osoby wybrane spośród laureatów poprzednich edycji konkursu, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych oraz eksperci powołani przez Organizatora.

3. Kapituła wybiera przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

4. Do obowiązków Kapituły należy ocena porównawcza zgłoszeń według kryteriów właściwych dla rodzaju i zakresu zgłoszenia oraz wyłonienie laureatów konkursu.

IV. Kryteria wyboru laureatów

1. Przy ocenie kandydatów Kapituła Konkursu „Osobowość Roku MICE Poland 2014” w szczególności bierze pod uwagę:

Profesjonalizm w działaniu

Kreatywność i innowacyjność

Skuteczność biznesową

Stosowanie zasad etyki zawodowej

Jakość świadczonych usług

Przynależności do stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych

Wkład w integrację i rozwój branży spotkań

Troskę o podnoszenie własnych kompetencji (posiadane certyfikaty branżowe)

2. Zgłoszenia w sposób szczególny powinny uwzględniać działalność kandydata w 20134 r.

V. Uprawnienia i obowiązki nagrodzonych

1. Laureaci uzyskują uprawnienia do rozpowszechniania informacji o wynikach konkursu, w tym publikacji wyników, posługiwania się uzyskanym tytułem, znakiem promocyjnym i dyplomem w działaniach marketingowych, kampaniach promocyjnych i reklamowych, w kontaktach handlowych w zakresie uzyskanej nagrody. Osoba, której przyznano wyróżnienie uprawniona jest do posługiwania się jedynie dyplomem wyróżnienia „Osobowość Roku MICE Poland 2014”

2. Laureaci konkursu zobowiązani są szczególnie dbać o zadowolenie klienta, prestiż, renomę, reputację firmy przez ciągłe podnoszenie standardów działalności.

 

MICE Poland kreuje Osobowości

Skierowany jest on do przedstawicieli polskiego przemysłu spotkań. Jego celem jest wyróżnienie osób cechujących się profesjonalizmem i skutecznością, które w danym roku wykazały się największą aktywnością i zaangażowaniem w rozwój branży. Wyboru na podstawie pisemnych zgłoszeń przesłanych przez czytelników miesięcznika MICE Poland dokona specjalnie powołana w tym cel Kapituła.

Film z Gali OR 2015

»Fotorelacja z Gali OR 2015 - do pobrania.

»Film z Gali OR 2014

»

Film z Gali OR 2013

»

Film z Gali OR 2012

»

Odkrycie MPI Poland

»

Nagroda „Odkrycie Roku 
MPI Poland” 


Jej celem jest wyróżnienie osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy dzięki swojej kreatywności i zaangażowaniu zaistniały na arenie polskiej branży spotkań. Nagroda ma za zadanie ukazać osoby wyjątkowe, o dużym potencjale. Ma być także dla nich motywacją do kontynuacji podjętej drogi rozwoju osobistego. Poprzez przyznawane wyróżnienie stowarzyszenie MPI chce pomagać przyszłym liderom branży.  Decyzje o uhonorowaniu tytułem „Odkrycie Roku MPI Poland” podejmuje kapituła, w której skład wchodzi zarząd stowarzyszenia. Patronat „MICE Poland”.


–  Odkrycie Roku to konkurs zainicjowany przez MPI Poland. Chcemy ukazać naszej branży przyszłych jej liderów oraz pomoc młodym, wschodzącym gwiazdom w niej zaistnieć. Dzięki ścisłej współpracy z MICE Poland możemy kreować przyszłe „Osobowości”. Nasze dotychczasowe wybory sprostały oczekiwaniom. – Wojciech Liszka dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu Radisson Blu Kraków Prezes MPI Poland Club